Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Klachtenregeling

 I. Inleiding

Fysio Learning | Stichting Scholing Randstad West vindt het belangrijk dat door Fysio Learning georganiseerde scholing van goede kwaliteit is en naar behoren wordt uitgevoerd. Indien u als deelnemer aan door Fysio Learning georganiseerde scholing niet tevreden bent over deze scholing dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van Fysio Learning. De behandeling van klachten heeft een tweeledig doel: enerzijds het oplossen van de klacht van klager, anderzijds het verbeteren van door Fysio Learning georganiseerde scholing. Ten behoeve van het verbeteren van door Fysio Learning georganiseerde scholing zal in het Fysio Learning jaarverslag worden vermeld hoeveel klachten zijn ingediend, wat de aard is van die klachten en welke aanpassingen als gevolg daarvan zijn gedaan.

II. Definities

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Bestuur: het bestuur van Fysio Learning;
 • Bezwaar: het schriftelijk bezwaar van Klager tegen de uitkomst van de klachtenbehandeling;
 • Deelnemer: de deelnemer aan door Fysio Learning georganiseerde scholing;
 • Directeur/bestuurder: directeur/bestuurder van Fysio Learning
 • Klacht: iedere schriftelijke vorm van uiting van ontevredenheid van een Deelnemer over de Scholing, die is ontvangen door Fysio Learning;
 • Klager: de Deelnemer die een Klacht over de Scholing bij Fysio Learning heeft ingediend;
 • Scholing: de door Fysio Learning georganiseerde scholing.

III. Procedure

A. Indienen Klacht
Een Klacht dient schriftelijk, via postbus 36 (3140 AA) te Maassluis of via e-mail
info@fysiolearning.nl bij een directeur/bestuurder van Fysio Learning te worden ingediend. De Klacht moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 1. Uw naam en indien van toepassing uw lidmaatschapsnummer.
 2. Vermelding van de naam van de scholing alsmede de datum waarop de scholing waarover u klaagt werd gegeven.
 3. Een duidelijke omschrijving van de Klacht.


B. Behandeling
klacht

 1. De Klager ontvangt een bevestiging dat de Klacht is ontvangen en informatie over de procedure.
 2. Indien nodig wordt Klager om nadere informatie gevraagd.


C. Uitkomst klachtenbehandeling

 1. De directeur/bestuurder  van Fysio Learning bericht Klager binnen vier weken na ontvangst van de Klacht schriftelijk over de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 2. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de hiervoor genoemde termijn met een inhoudelijk oordeel over de Klacht te komen zal Klager schriftelijk worden bericht binnen welke termijn uitkomst over de Klacht zal worden gegeven.


D. Bezwaar

 1. Indien Klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtenbehandeling kan Bezwaar worden gemaakt bij de Raad van Toezicht van Fysio Learning. Het Bezwaar moet schriftelijk worden gedaan via postbus 36 (3140 AA) te Maassluis of via e-mail info@fysiolearning.nl.
 2. Het indienen van Bezwaar is mogelijk tot uiterlijk vier weken na de verzenddatum van de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 3. In het Bezwaar dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 4. De Raad van Toezicht van Fysio Learning bericht Klager binnen vier weken na ontvangst van het Bezwaar schriftelijk of het Bezwaar gegrond dan wel ongegrond is verklaard. Indien het Bezwaar gegrond is verklaard dan zal de Raad van Toezicht van Fysio Learning tevens een inhoudelijk oordeel geven over de Klacht dat in de plaats zal treden van de uitkomst van de klachtenbehandeling door de directeur/bestuurder van Fysio Learning.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de hiervoor genoemde termijn te reageren op het Bezwaar dan zal Klager schriftelijk worden bericht over de termijn waarbinnen de Raad van Toezicht van Fysio Learning zal reageren op het Bezwaar.
 6. Indien Klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtenbehandeling door de Raad van Toezicht van Fysio Learning kan Bezwaar worden gemaakt bij Jan Rozenbroek Coaching & Advies, Almere. Het Bezwaar moet schriftelijk worden gedaan via postbus 36 (3140 AG) te Maassluis.
 7. Het indienen van Bezwaar is mogelijk tot uiterlijk vier weken na de verzenddatum van de uitkomst van de klachtenbehandeling door de Raad van Toezicht van Fysio Learning.
 8. In het Bezwaar dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtenbehandeling door de Raad van Toezicht van Fysio Learning.
 9. Jan Rozenbroek Coaching & Advies bericht Klager binnen vier weken na ontvangst van het Bezwaar schriftelijk of het Bezwaar gegrond dan wel ongegrond is verklaard. Indien het Bezwaar gegrond is verklaard dan zal Jan Rozenbroek Coaching & Advies tevens een inhoudelijk oordeel geven over de Klacht dat in de plaats zal treden van de uitkomst van de klachtenbehandeling door de Raad van Toezicht van Fysio Learning.
 10. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de hiervoor genoemde termijn te reageren op het Bezwaar dan zal Klager schriftelijk worden bericht over de termijn waarbinnen Jan Rozenbroek Coaching & Advies zal reageren op het Bezwaar.
 11. De uitkomst van de klachtenbehandeling door Jan Rozenbroek Coaching & Advies is bindend.

IV. Beslotenheid en vertrouwelijkheid

 1. De Klachtbehandelaar is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informatie die hem bij de behandeling van de Klacht ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt niet voor zover de Klachtbehandelaar onafhankelijk van de Klacht reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.
 2. De Klacht wordt in beslotenheid behandeld.

VI. Archivering

Na de behandeling van de Klacht behoudt Fysio Learning de oorspronkelijke Klacht en een kopie van het schriftelijk beëindigingbericht gedurende een periode van vijf jaar.

V . Slotbepalingen

Deze Klachtenregeling is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Scholing Randstad West van 7 juni 2022 en kan worden gewijzigd door het bestuur van Stichting Scholing Randstad West. Inzake gevallen waarin deze Klachtenregeling niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Scholing Randstad West.