Algemene voorwaarden

Inschrijving

  • De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
  • Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
  • De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken voor deelname aan de betreffende cursus.
  • Bij een gering aantal inschrijvingen kan de bijeenkomst geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus bericht. 
  • Je bent definitief ingeschreven als je een bevestiging van de aanmelding per e-mail heeft ontvangen. Dit is een automatisch gegenereerde email. Tevens ontvang je een aparte e-mail met de factuur van de cursus. Fysio Learning stuurt ook nog een schriftelijke bevestiging. Drie weken voor aanvang van de cursus ontvang je de eventuele voorbereidingsopdracht. 
  • Je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u uw inschrijving zonder kosten ongedaan maken.

Betalingsvoorwaarden en -procedure

Het verschuldigde bedrag dient drie weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Indien de betaling voor een reeds gevolgde cursus niet is voldaan, is het niet mogelijk deel te nemen aan een volgende cursus.

Afmelding en administratiekosten

Met de inschrijving via de website heb je je definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor je je hebt opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit per e-mail (info@fysiolearning.nl) kenbaar te worden gemaakt bij Fysio Learning.

Je bent verplicht de volledige cursus te volgen om in aanmerking te komen voor een certificaat en de accreditatiepunten. Mocht je bij een meerdaagse cursus een dag missen door ziekte etc. dan kun je deze (na afmelding) in overleg inhalen. Zonder afmelding is het niet mogelijk een dag in te halen. Mocht de cursus niet meer worden herhaald, dan wordt in overleg met de docent bekeken of een vervangende opdracht tot de mogelijkheden behoort.

Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

  • Als je meer dan 21 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maximum van € 35,00.  
  • Vanaf 21 dagen vóór aanvang van een cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
  • In het geval van verplaatsen van een cursus of cursusdag worden € 35,00 administratie-/cateringkosten in rekening gebracht.

Het eventueel te crediteren bedrag wordt binnen 8 dagen teruggeboekt op jouw rekening. Ziekte van de docent valt onder overmacht. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Copyright en eigendomsrecht

Het uitgereikte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist. De copyright van de cursushandleiding en de gebruikte presentaties ligt bij de docent.

Disclaimer

Fysio Learning spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.