Als je met 3 of meer collega’s tegelijkertijd aanmeldt voor dezelfde cursus op een locatie is er groepskorting mogelijk! Neem dan contact met ons op.

vanmiddag (5 juni) van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur zal de website niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud.

Algemene voorwaarden

Inschrijving cursus

 • Met de inschrijving via de website heb je je definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor je je hebt opgegeven. Je ontvang direct na inschrijving een automatisch gegenereerde email ter bevestiging.
 • De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden geregistreerd op een wachtlijst.
 • De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken voor deelname aan de betreffende cursus.
 • Bij een gering aantal inschrijvingen kan de cursus geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus bericht. 
 • Drie weken voor aanvang van de cursus ontvang je een e-mail met informatie en de eventuele voorbereidingsopdracht. 
 • Je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u uw inschrijving zonder kosten ongedaan maken.
 

Betalingsvoorwaarden en -procedure cursus

Het verschuldigde bedrag dient drie weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Indien de betaling voor een reeds gevolgde cursus niet is voldaan, is het niet mogelijk deel te nemen aan een volgende cursus.

Afmelding en administratiekosten cursus

Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit per e-mail (info@fysiolearning.nl) kenbaar te worden gemaakt bij Fysiolearning.

Je bent verplicht de volledige cursus te volgen om in aanmerking te komen voor een certificaat en de accreditatiepunten. Mocht je bij een meerdaagse cursus een dag missen door ziekte etc. dan kun je deze (na afmelding) in overleg inhalen. Zonder schriftelijke afmelding is het niet mogelijk een dag in te halen. 

Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

 • Als je meer dan 21 dagen voor aanvang van de cursus afmeldt, wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maximum van € 40,00.  
 • Vanaf 21 dagen vóór aanvang van een cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Bij een meerdaagse cursus wordt in het geval van het verplaatsen van een cursusdag € 40,00 administratie-/cateringkosten per dag in rekening gebracht.

 

Het eventueel te crediteren bedrag wordt binnen 8 dagen teruggeboekt op jouw rekening. Ziekte van de docent valt onder overmacht. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Inschrijving webinar/lezing

 • Met de inschrijving via de website heb je je definitief ingeschreven voor deelname aan het webinar/lezing waarvoor je je hebt opgegeven. Je ontvang direct na inschrijving een automatisch gegenereerde email ter bevestiging.
 • De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden geregistreerd op een wachtlijst.
 • De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken voor deelname.
 • Bij een gering aantal inschrijvingen kan het webinar of de lezing geannuleerd worden. Degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor aanvang van het webinar of de lezing bericht. 
 • Drie weken voor aanvang ontvang je een e-mail met informatie. 
 • Je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u uw inschrijving zonder kosten ongedaan maken.

Afmelding en administratiekosten webinar/lezing

Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit per e-mail (info@fysiolearning.nl) kenbaar te worden gemaakt bij Fysiolearning.

Je bent verplicht het volledige webinar/lezing te volgen om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten. 

Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

 • Als je meer dan 14 dagen voor aanvang van het webinar/lezing afmeldt wordt er € 10,00 annuleringskosten in rekening gebracht.  
 • Vanaf 14 dagen vóór aanvang van een cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Een lezing of webinar kan niet ingehaald worden.

Het eventueel te crediteren bedrag wordt binnen 8 dagen teruggeboekt op jouw rekening. Ziekte van de docent valt onder overmacht. aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Copyright en eigendomsrecht

Het uitgereikte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist. De copyright van de cursushandleiding en de gebruikte presentaties ligt bij de docent.

Disclaimer

Fysiolearning spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.

Versie 16 mei 2024